شرکت بازیافت الکترونیک آویژه

نخستین کارخانه بازیافت قطعات الکترونیک کشور